Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Otvorena radna mjesta

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA

Rok prijave: 13.07.2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Dječji vrtić „Gloria“ Labin objavljuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE
jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za duže bolovanje)

 UVIJETI ZA RADNO MJESTO:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja
  • da osoba nije kažnjavana, odnosno da protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
  • opća zdravstvena sposobnost

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ PRILAŽU:

  • opis dosadašnjeg radnog iskustva (životopis),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrdu o položenom stručnom ispitu (ako je položen)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju, (ne starije od 6 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
  • Uvjerenje o  ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 3 mjeseca) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
  • dokaz o državljanstvu
  • potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu.

Isprave se prilažu u neovjerenom  presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju

Osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima  njihovih obitelji (NN 121/17.) (dalje: Zakon) uz prijavu za natječaj dostavljaju dokaz o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103.st.1. Zakona. Poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i https://branitelji.gov.hr/

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Dječji vrtić „Gloria“
Matije Grpca 2
52220 Labin
s naznakom: „za natječaj“

 Rok za prijavu na natječaj: 13.07.2021.

 Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem kontakata navedenih u prijavi na natječaj.

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja