Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Natječaji

KUHAR / KUHARICA

Rok prijave: 29.12.2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gloria" raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

KUHAR / KUHARICA
1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto:

Završena srednja škola – program kuhar.

Osoba nije kažnjavana, odnosno protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Opća zdravstvena sposobnost.

Radno iskustvo: nije važno

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ PRILAŽU:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- potvrdu o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-a, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neki od prekršaja navedenih u čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 94/13, 98/19.), ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja


Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na druge kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.


Sukladno odredbi članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Sukladno odredbi članka 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima rata (NN 84/21) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom , uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom  statusu osobe sa invaliditetom.


Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Dječji vrtić „Gloria“

Matije Grpca 2

52220 Labin

s naznakom: „za natječaj“

Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, od 22.12. do 29.12.2021.

Natječaj će biti objavljen oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Gloria“.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem kontakata navedenih u prijavi na natječaj.

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja.

 

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA

Rok prijave: 29.12.2021.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Dječji vrtić „Gloria“ Labin objavljuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE
dva (2) izvršitelja na određeno vrijeme

UVIJETI ZA RADNO MJESTO:

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja.

Osoba nije kažnjavana, odnosno protiv osobe nije vođen prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Opća zdravstvena sposobnost.

Radno iskustvo: nije važno

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ PRILAŽU:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
- potvrda o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-a, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neki od prekršaja navedenih u čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 94/13, 98/19.), ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja


Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na druge kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.


Sukladno odredbi članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Sukladno odredbi članka 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima rata (NN 84/21) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom , uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom  statusu osobe sa invaliditetom.


Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Dječji vrtić „Gloria“

Matije Grpca 2

52220 Labin

s naznakom: „za natječaj“

Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, od 22.12. do 29.12.2021.

Natječaj će biti objavljen oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Gloria“.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem kontakata navedenih u prijavi na natječaj.

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja.