Dječji vrtić „GLORIA“ Matije Grpca 2 Labin

Dokumenti koji se prilažu Zahtjevu za upis

 • Izvod iz matice rođenih ili rodni list – preslika

 • Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika iz kojih je vidljivo prebivalište roditelja/skrbnika ili potvrda o prijavi boravišta koju izdaje MUP (ne starije od 30 dana), ukoliko se adresa na osobnoj iskaznici razlikuje od mjesta prebivališta

 • Uvjerenje o boravku stranih državljana za roditelje/skrbnike i dijete strane državljane izdano od nadležne policijske uprave

 • Potvrde o o radnom statusu roditelja/skrbnika od strane HZMO ili elektroničke zapise za oba roditelja/skrbnika

 • Potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta

 • Potvrda o cijepljenju djeteta

 • Potvrda o stomatološkom pregledu djeteta


 • Posebna suglasnost za korištenje i obradu dobivenih osobnih podataka o djeci i roditeljima/skrbnicima (Preuzima se na službenoj Internet stranici vrtića. Suglasnost dostavljaju oba roditelja/skrbnika, osim u slučaju kada jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.)

 • Važeće rješenje o primanju dječjeg doplatka

 • Za obitelji s 3 i više malodobne djece – izvadak iz matice rođenih za svako dijete mlađe od 18 godina

 • Za dijete samohranog roditelja – rodni list u kojem nije navedeno ime drugog roditelja, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja, potvrda o trajnoj nesposobnosti za rad drugog roditelja (ne starija od 3 mjeseca) ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta

 • Za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata izdano od strane Ministarstva hrvatskih branitelja ili nadležnog prvostupanjskog tijela Ureda državne uprave

 • Za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrb

 • Za dijete čiji je jedan ili oba roditelja redoviti student ili učenik – potvrda škole, Učilišta ili Sveučilišta o statusu redovitog studenta ili učenika (roditelj koji pohađa poslijediplomski doktorski studij ne smatra se studentom ili učenikom)

 • Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta

 • Potvrda centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (teške materijalne i socijalne prilike djetetove obitelji) Rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz zakona o rodiljnim i roditeljski potporama (NN 85/08, 110/08 – ispravak i 34/11)