~ Dijete je u najljepšoj pjesmi najljepša nota, dijete je najljepši stih u pjesmi života ~

 

Dječji vrtić „GLORIA“  lociran je na periferiji grada Labina u oazi mira i zelenila, desetak minuta laganog hoda od središta grada.

Počevši s radom 1995. Godine dječji vrtić „GLORIA“ bilježi stalan broj upisane djece koja nakon boravka u programu jaslica, te vrtićkom programu postaju sretni i uspješni predškolci spremni za školu...

 

 

DJEČJI VRTIĆ GLORIA                                                                         

LABIN, Matije Grpca 2                                                                        

Tel. (052) 857 400

 

KLASA: 601-02/2017-07/04

UR. BROJ: 2144-01-15-10/04-17-01

U Labinu, 10. svibnja 2017.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gloria“ (u daljnjem tekstu Vrtić), na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/2013), te prema Odluci sa Sjednice Upravnog vijeća, održane 10. svibnja 2017. i prema Pravilniku o upisu djece u vrtić objavljuje


JAVNU OBJAVU O UPISIMA DJECE U DJEČJI VRTIĆ

 ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

(OD 23.5.2017. DO 26.5.2017. GODINE)

 

U Dječji vrtić „Gloria“ upisuju se djeca od navršene prve godine života do polaska u školu.

Programi se ostvaruju u mješovitim skupinama djece čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom.

Zahtjevi za upis primat će se od 23. svibnja 2017. godine do zaključno 26. svibnja 2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića „Gloria“, u vremenu od 10 do 13 i 30 sati.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se na web stranici www.djecjivrticgloria.hr ili u prostorijama Vrtića.

Zahtjev za upis podnose roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta (u daljnjem tekstu roditelji).

Roditelji djeteta koje je već polazilo naš Vrtić dužni su u upisnom roku predati Zahtjev za nastavak korištenja usluga i tako za svaku pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge naše ustanove.

Roditelj – korisnik usluga dužan je podmiriti ustanovi svoja dugovanja u trenutku predaje zahtjeva.

 

Roditelj koji po prvi puta prijavljuje dijete dužan je u upisnom roku predati zahtjev s potpunom upisnom dokumentacijom, koja je navedena u upisnom obrascu.

Prijave zaprimljene nakon roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prioritet pri upisu u novu pedagošku godinu 2017./2018. dat je djeci koja su već prethodno upisana u Vrtić.

Prioritet pri upisu daje se roditeljima koji već imaju jedno ili više djece upisano u Vrtić.

Prioritet pri upisu daje se korisnicima usluga koji su na vrijeme podmirivali sve obveze prema Vrtiću i nemaju nepodmirenih obveza.

Pravo na upis imaju sva djeca pod istim uvjetima, neovisno o mjestu prebivališta.

Nadalje: ukoliko broj zahtjeva za upis bude veći od broja raspoloživih mjesta, prednost pri upisu ostvariti će se temeljem pripadajućih bodova iz Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, objavljenih na oglasnim pločama Vrtića i na službenoj Internet stranici Vrtića; Zakon o predškolskom odgoju, u skladu s Čl. 20.

 

RED PRVENSTVA RASPOREĐUJE SE METODOM BODOVANJA PREMA SLJEDEĆIM KRITERIJIMA:

 1. Dijete roditelja invalida Domovinskog rata – 10 bodova
 2. Dijete s oba zaposlena roditelja – 15 bodova
 3. Dijete s jednim zaposlenim roditeljem – 10 bodova
 4. Dijete samohranog zaposlenog roditelja – 15 bodova
 5. Dijete koje živi u udomiteljskoj obitelji, bez odgovarajuće roditeljske skrbi – 10 bodova
 6. Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – 3 boda
 7. Dijete koje je upisano u redovnom roku i na listi čekanja je duže od godinu dana – 5 boda
 8. Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – 2 boda
 9. Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje – 1 bod
 10. Dijete prije polaska u osnovnu školu – 1 bod
 11. Dijete s teškoćama u razvoju*

*Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O mogućnostima upisa djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje stručni tim Vrtića, na temelju dokumentacije, psihofizičkom statusu i potreba djeteta, te uvjetima koje dječji vrtić  može pružiti.

 

Bodovi utvrđeni po kriterijima zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se lista prioriteta, na koju se redom stavljaju zahtjevi podnositelja od najvećeg broja bodova do najmanjeg.

Ako i nakon primjene utvrđenih kriterija više zahtjeva ostvari jednak broj bodova, svrstavanje se obavlja po datumu rođenja, od starijeg ka mlađem.

Zahtjev za upis s manjim brojem bodova može ostvariti prednost u odnosu na zahtjev podnositelja s većim brojem bodova ukoliko za dijete drugog podnositelja ne postoji dobno odgovarajuća odgojna skupina.

Odluka o upisu djece biti će objavljena na oglasnoj ploči Vrtića najkasnije 30 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo, u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa, podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića pismenim putem. Prigovor se dostavlja osobno u objekt Vrtića ili preporučeno poštom.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem Ugovora sa Dječjim vrtićem.

Sve informacije i obavijesti u vezi upisa objavljene su  na službenoj Internet stranici Vrtića www.djecjivrticgloria.hr ili se mogu dobiti telefonskim putem, svakog radnog dana od 10:30 do 12:30 sati, tel. (052) 857 400

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelji su obvezni:

-          Obaviti inicijalni razgovor s članom Stručne službe Vrtića

-          Potpisati s Vrtićem Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u korištenju programa

-          Donijeti potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, te potvrdu o stomatološkom pregledu za djecu vrtićke dobi

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Adriana Radić